Helmlinge

oktober-2016-245 oktober-2016-253

Gelborangemilchender Helmling

Mycena crocata

 

2015--11 044 2015--11 041

Rosa Rettich-Helmling

Mycena rosea

023 024

Gemeiner Rettich-Helmling

Mycena pura

oktober-2016-3-122 oktober-2016-3-121

Buntstieliger Helmling

Mycena inclinata

oktober-2016-2-081 oktober-2016-2-087

Großer Bluthelmling

Mycena haematopus

2015--15 009 2015--15 012

Fichtenzapfen-Helmling

Mycena strobilicola

Oktober-2016-2 212 Oktober-2016-2 216

Frühlings-Helmling

Mycena niveipes

Büscheliger Nitrathelmling Büscheliger Nitrathelmling (2)

Büscheliger Nitrathelmling

Mycena stipata

Winterhelmling (2) Winterhelmling

Winterhelmling

Mycena tintinnabulum

DSC01135 DSC01136

Dehnbarer Helmling

Mycena epipterygia