Helmlinge

Gelborangemilchender Helmling Gelborangemilchender Helmling (2)

Gelborangemilchender Helmling

Mycena crocata

 

Rosa Rettich-Helmling Rosa Rettich-Helmling (2)

Rosa Rettich-Helmling

Mycena rosea

023 024

Gemeiner Rettich-Helmling

Mycena pura

Bundstieliger Helmling Bundstieliger Helmling (2)

Buntstieliger Helmling

Mycena inclinata

Großer Bluthelmling (2) Großer Bluthelmling

Großer Bluthelmling

Mycena haematopus

2015--15 009 2015--15 012

Fichtenzapfen-Helmling

Mycena strobilicola

Oktober-2016-2 212 Oktober-2016-2 216

Frühlings-Helmling

Mycena niveipes

Büscheliger Nitrathelmling Büscheliger Nitrathelmling (2)

Büscheliger Nitrathelmling

Mycena stipata

Winterhelmling (2) Winterhelmling

Winterhelmling

Mycena tintinnabulum

DSC01135 DSC01136

Dehnbarer Helmling

Mycena epipterygia